در حال بارگزاری

# با دقت به ما گوش کنید

Listen to us carefully

با افتخار شبکه رادیویی پارکو را راه اندازی کردیم تا با خدمات ما به صورت صوتی و همچنین اپیزود های جذاب ما به صورت مجازی ارتباط برقرار کنید . 

پادکست دوره پولسازی ( سخنران دکتر محمد بصیری ) اپیزود اول 

علمی ترین دوره پولسازی

دوره پولسازی مخصوص کسانی است که قصد دارند از طریق آشنایی با رازهای کسب ثروت ، تغییر باورها و کشف استعداد شخصی ، به رویاهای خود در زمینه کسب ثروت دست پیدا کنند . 

پادکست دوره پولسازی ( سخنران دکتر محمد بصیری ) اپیزود دوم

علمی ترین دوره پولسازی

دوره پولسازی مخصوص کسانی است که قصد دارند از طریق آشنایی با رازهای کسب ثروت ، تغییر باورها و کشف استعداد شخصی ، به رویاهای خود در زمینه کسب ثروت دست پیدا کنند . 

پادکست دوره پولسازی ( سخنران دکتر محمد بصیری ) اپیزود سوم

علمی ترین دوره پولسازی

دوره پولسازی مخصوص کسانی است که قصد دارند از طریق آشنایی با رازهای کسب ثروت ، تغییر باورها و کشف استعداد شخصی ، به رویاهای خود در زمینه کسب ثروت دست پیدا کنند . 

پادکست دوره پولسازی ( سخنران دکتر محمد بصیری ) اپیزود چهارم

علمی ترین دوره پولسازی

دوره پولسازی مخصوص کسانی است که قصد دارند از طریق آشنایی با رازهای کسب ثروت ، تغییر باورها و کشف استعداد شخصی ، به رویاهای خود در زمینه کسب ثروت دست پیدا کنند . 

پادکست دوره پولسازی ( سخنران دکتر محمد بصیری ) اپیزود پنجم

علمی ترین دوره پولسازی

دوره پولسازی مخصوص کسانی است که قصد دارند از طریق آشنایی با رازهای کسب ثروت ، تغییر باورها و کشف استعداد شخصی ، به رویاهای خود در زمینه کسب ثروت دست پیدا کنند . 

پادکست دوره پولسازی ( سخنران دکتر محمد بصیری ) اپیزود ششم

علمی ترین دوره پولسازی

دوره پولسازی مخصوص کسانی است که قصد دارند از طریق آشنایی با رازهای کسب ثروت ، تغییر باورها و کشف استعداد شخصی ، به رویاهای خود در زمینه کسب ثروت دست پیدا کنند .